Kategória: ČLÁNKY

Model integrovanej viac úrovňovej správy územia

Donútia nás nové pravidlá a podmienky kohéznej politky opustiť neúčiinný sektorový systém podpory a prejdeme konečne na integrovaný – subsidiárny systém riadenia regionálneho rozvoja? Na princípe subsidiarity je na každej úrovni  možné riešiť iné efektívne konkrétne úlohy. Na miestnej úrovni sú to vlastne kompetencii miestnej samosprávy, ktoré sa dajú efektívne riešiť v o vzťahu mesto – vidiek.  V podstate, vzhľadom […]

Read more

Návrh na zmenu štatistických jednotiek NUTSII

Blíži sa nové programové obdobie EÚ na roky 2021-27, V roku 2020 bude potrebné mať už vypracované programové dokumenty. To znamená, že práce je potrebné začať už dnes. Je viac než isté, že v budúcom programovom období už kvôli odchodu V. Británie, ale aj kvôli zlepšujúcej sa ekonomickej situácie na Slovensku, budeme mať menej financií z európskych zdrojov. […]

Read more

Kľúčové výzvy BBSK a ich riešenia

Banskobystrický kraj je najvidieckejším a pritom vnútorne najdiverzifikovanejším krajom SR s rozmanitým a bohatým prírodným prostredím i kultúrnym dedičstvom. Kraj patrí medzi zaostávajúce regióny v dôsledku hlavne úpadku poľnohospodárstva a recesie strojárstva a baníctva. Má zaostalú dopravnú infraštruktúru – predovšetkým železničnej dopravy a má zo všetkých krajov najmenšiu hustotu rýchlostných ciest, žiadne diaľnice, ale pritom bohatú sieť ciest II. a III. triedy vo […]

Read more

Sociálne inovácie v rozvoji vidieka

V súčasnosti sú sociálne inovácie a sociálne podnikanie aktuálnou spoločenskou témou. Zdá sa, že Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny sa darí postupne vylepšovať pošramotenú povesť sociálnych podnikov a odbúravať nedôveru starostov a miestnych samospráv. Určite k tomu výraznou mierou prispel aj nový zákon o sociálnych podnikoch. Ukázalo sa, že zapojenie cieľových skupín do jeho prípravy prináša svoje ovocie. Zdá sa však, […]

Read more

Podnety a návrhy k tvorbe integrovaných územných stratégií

Integrované územné stratégie a integrované územné investície, hoc boli možné aj v minulom programovom období, sú na Slovensku novinkou. Pri aplikácie teritoriálnych stratégií je nevyhnutné aplikovanie princípu subsidiarity. Z tohto pohľadu je potrebné vytvoriť úrovne (funkčné územia) pre efektívnu realizáciu opatrení. Efektívnymi sa javia tri programovacie územné úrovne: oblastná – plánovacie oblasti regionálna – hospodárske (prirodzené) regióny miestna […]

Read more

Prečo 4 kraje a nie 3?

Veľa sa hovorí o hlavne dvoch variantoch možných zmien usporiadania krajov. Ten prvý hovorí, že kraje treba zrušiť a zmeniť ústavu. Druhý variant sa prikláňa k zachovaniu troch krajov v súlade s klasifikáciou jednotiek NUTS II – teda aj s Bratislavou ako hlavným mestom Slovenska. Nuž teda prečo nie 4 kraje ale 3. Dôvodov je niekoľko – v prvom rade je to […]

Read more

Model inštitucionálnej koordinácie regionálneho rozvoja

Jednou zo slabých stránok regionálnej politiky na Slovensku je neprehľadnosť a štrukturálna nesystémovosť usporiadania podporných inštitúcií v území Slovenska. Je to dané centralistickým sektorovým riadením a aj nejednotnou terminológiou. K prvým krokom by patrilo vyjasniť si základné pojmy – regionálny rozvoj, rozvoj regiónov, miestny rozvoj, rozvoj vidieka, mestský rozvoj a ich cieľové územia. K najčastejšiemu mätúcemu javu patrí nesprávne používanie termínu […]

Read more

Návrh novej štruktúry verejnej správy

1. Moderný štát a) ústredné orgány štátnej správy Súčasná štruktúra rezortov už nezodpovedá trhovo riadenému sociálne a ekologicky orientovanému hospodárstvu a súčasný silný rezortizmus už vyčerpal svoje možnosti efektívneho spravovania štátu, ba stáva sa prekážkou jeho rozvoja. V podstate je len 5 základných funkcií, ktoré v zaujme lepšieho spravovania zverili občania štátu  – zahraničná politika, obrana, bezpečnosť občanov, súdnictvo, […]

Read more

Uplatnenie princípu subsidiarity vo verejnej správe

V súčasnosti máme v našej krajine tri územné štruktúry, ktoré reprezentujú uplatňovanie princípu subsidiarity vo výkone verejnej správy. Sú to miestne samosprávy, regionálne samosprávy a miestna štátna správa. Realizujú to prostredníctvom svojich kompetencií, či už originálnych alebo delegovaných, ktoré sú ustanovený zákonmi. Zatiaľ sa pri modelovaní územnosprávneho členenia nik týmto aspektom verejnej správy podrobne nezaoberal – ani pri jednom […]

Read more

Témy k reforme verejnej správy

Radikálna komplexná reforma VS – prostriedok k efektivite, profesionalite, vyššej  kvalite, transparentnosti  a odbúrania korupcie a vplyvu oligarchie vo verejnej správe. Poznámka 1: týka sa takmer celého programu – je dosť centralistický a málo teritoriálny Poznámka 2: chýba bližšie špecifikovanie čo je to komplexná a radikálna reforma VS a čo prinesie v riadení a správe územia Poznámka 3: absentuje zmienka o nevyhnutnej potrebe zmeny […]

Read more
Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?