Kategória: LEGISLATÍVNY PROCES

Koncepcia refundácie DPH v cestovnom ruchu namiesto kúpeľných poukazov

K vypracovaniu tejto koncepcie nás inšpirovala diskusia okolo „ rekreačných poukážok“. Nie sú výmyslom SNS, fungujú aj v Maďarsku pod názvom Széchenyiho poukážky, trocha inak – teda ako projekt daňového zvýhodnenia v cestovnom ruchu s monopolným emitentom. Projekt maďarských kúpeľných poukazov však napokon narazil na  Rozsudok Súdneho dvora, ukázalo sa, že odporujú viacerým smerniciam EÚ. Toto riziko je pravdepodobné aj u návrhu SNS.

Read more

Maďarsko reformuje odpočet DPH pri lízingu osobných motorových vozidiel. Bude mať ďalšiu výnimku u Európskej komisie

Maďarsko uvádza, že podľa odhadov týkajúcich sa používania firemných motorových vozidiel na súkromné účely by priemerné používanie na súkromné účely malo dosahovať približne 40 – 60 %. Podľa Maďarska by sa preto obmedzenie odpočtu malo stanoviť na 50 %.

Read more

Europrokuratúra dostáva zmysel vďaka spolupráci s úradom na boj proti podvodom v EÚ známym ako OLAF

Návrh obsahuje ustanovenia, ktorými sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a to pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou (ďalej len „EPPO“) a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF. Cieľom navrhovaných zmien je posilniť ochranu finančných záujmov EÚ prispôsobením činnosti úradu OLAF zriadeniu EPPO, posilnením účinnosti vyšetrovacej funkcie úradu OLAF a objasnením a zjednodušením niektorých ustanovení nariadenia č. 883/2013.

Read more

EUROZÓNA: Vzniká európsky nástroj stabilizácie investícii, materiál je v pripomienkovom konaní

Podľa súčasného návrhu nariadenia má byť v rámci rozpočtu EÚ vyčlenených 30 mld. eur pre účely stabilizačnej funkcie. Komisia bude oprávnená poskytnúť finančnú pomoc členským štátom, ktoré čelia veľkému asymetrickému otrasu, a to uzatváraním zmlúv o pôžičkách na finančných trhoch, s cieľom následne poskytnúť zvýhodnené návratné úvery dotknutým členským štátom ako pomoc pri udržiavaní úrovne verejných investícií.

Read more

Návrh smernice EU o potravinových reťazcoch posilňuje pozíciu malých regionálnych producentov

Predloženie návrhu smernice vychádza z dlhoročných opakovaných požiadaviek členských krajín  na spoločnú legislatívu EÚ. Dôvodom je vysoká koncentrácia maloobchodných subjektov, ktoré tak získali neprimerane vysokú vyjednávaciu silu v obchodných vzťahoch. Na druhej strane poľnohospodárski prvovýrobcovia ako aj výrobcovia potravín sa postupne stali článkom reťazca s najnižšou vyjednávacou silou.

Read more

V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: spoločný poľnohospodársky trh – III. časť

Návrh nariadenia vypúšťa zastarané oznamovacie povinnosti Komisie týkajúce sa trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, rozšírenia rozsahu školského programu a uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v rámci poľnohospodárskeho sektora. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa sektora včelárstva sa začlení do nariadenia o strategických plánoch SPP. Ustanovenia, ktoré sa týkajú kontrol a sankcií v prípade porušenia obchodných noriem a chráneného označenia pôvodu, zemepisného označenia a tradičných pojmov sú začlenené do tohto návrhu. Vypustené sú všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú krízovej rezervy.

Read more

V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: Pravidlá monitorovania a kontroly – II.časť

V súvislosti s novým modelom vykonávania SPP vyjadruje SR obavu z možného negatívneho vplyvu na štátny rozpočet, a to pozastavenia či zníženia platieb v prípade nesplnenia stanovených cieľov (vykazovaných výstupov) alebo nedostatkov v riadiacich systémoch.

Read more

V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: Pravidlá strategických plánov – I.časť

Návrh Komisie na vypracovanie viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 stanovuje rozpočtový rámec a hlavné smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Na tomto základe Komisia predkladá súbor nariadení, ktorými sa stanovuje legislatívny rámec SPP na obdobie 2021 až 2027 spolu s posúdením vplyvu alternatívnych scenárov vývoja politiky. Okrem tohto predmetného nariadenia sú to ešte tzv. Horizontálne nariadenie SPP a Nariadenie o spoločnej organizácii trhov.

Read more

V pripomienkovom konaní je program EÚ „Kreatívna Európa“. Otvára možnosti aj v digitálnych médiách

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady bude v Slovenskej republike (ďalej len ako „SR“) priamo uplatniteľné.

Read more
Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?