Europrokuratúra dostáva zmysel vďaka spolupráci s úradom na boj proti podvodom v EÚ známym ako OLAF

Pracovná skupina pre boj proti podvodom (GAF) predstavila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF. To sa dostalo v týchto dňoch do slovenského medzirezortného pripomienkového konania.

Hlavné ciele návrhu

Návrh obsahuje ustanovenia, ktorými sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a to pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou (ďalej len „EPPO“) a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF. Cieľom navrhovaných zmien je posilniť ochranu finančných záujmov EÚ prispôsobením činnosti úradu OLAF zriadeniu EPPO, posilnením účinnosti vyšetrovacej funkcie úradu OLAF a objasnením a zjednodušením niektorých ustanovení nariadenia č. 883/2013.

Transpozícia sa nevyžaduje – nariadenie bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Očakáva sa iba jeho implementácia do konca roka 2020, preto je svojim spôsobom toto prebiehajúce  pripomienkovacie konanie výnimočné. Ďalšia príležitosť komplexne formulovať výhrady k návrhu už nebude.

Hlavným dôvodom na predloženie návrhu je potreba upraviť vzťah medzi úradom OLAF a EPPO v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej len „nariadenie o EPPO“), pričom ustanovenia upravujúce ich vzťah už existujú aj v tomto nariadení a zakladajú sa na zásadách úzkej spolupráce, výmeny informácií, komplementárnosti a zamedzenia duplicite. Tieto pravidlá sa musia odzrkadliť a vhodne doplniť aj v nariadení č. 883/2013.

EPPO aj úradu OLAF je v rámci ich príslušných právomocí zverený mandát na ochranu finančných záujmov EÚ. EPPO bude viesť vyšetrovania trestných činov zamerané na vyšetrovanie, trestné stíhanie a podávanie žalôb na páchateľov a spolupáchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ, zatiaľ čo úrad OLAF bude naďalej viesť administratívne vyšetrovania s osobitným dôrazom na uľahčenie administratívneho vymáhania a predchádzanie ďalšiemu poškodzovaniu finančných záujmov EÚ prostredníctvom administratívnych opatrení. To znamená, že hoci je zameranie činností EPPO a úradu OLAF odlišné, smerujú k dosiahnutiu spoločného cieľa.

Navrhované zmeny nariadenia č. 883/2013 sa týkajú iba toho, čo je nevyhnutné na prispôsobenie fungovania úradu OLAF tak, aby to zohľadňovalo zásady vzťahu medzi EPPO a úradom OLAF stanovené v nariadení o EPPO. Hlavné zmeny sa týkajú procesu oznamovania trestnej činnosti EPPO, v súvislosti s ktorou by mohla vykonávať svoju právomoc, zásady zamedzenia duplicite vyšetrovaní, podpory úradu OLAF poskytovanej EPPO a doplňujúcich vyšetrovaní úradu OLAF, ako aj výmeny informácií a možnosti uzatvárať dohody o spolupráci medzi úradom OLAF a EPPO.

V hodnotení uplatňovania nariadenia č. 883/20131 Komisia dospela k záveru, že toto nariadenie umožňuje úradu OLAF naďalej prinášať konkrétne výsledky v rámci ochrany rozpočtu EÚ, zároveň však hodnotenie poukázalo na nedostatky, ktoré majú vplyv na účinnosť a efektívnosť jeho vyšetrovaní. Tieto zistenia sa týkajú širokého spektra oblastí vrátane vyšetrovacích nástrojov úradu OLAF, presadzovania jeho právomocí, jednotných podmienok pri vedení interných vyšetrovaní, výkonu digitálnych forenzných operácií, rozdielov v opatreniach nadväzujúcich na odporúčania úradu OLAF, povinností vyplývajúcich zo spolupráce členských štátov a inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, ako aj celkovej jednotnosti právneho rámca.

Vzhľadom na to, že revidované nariadenie by malo byť účinné pred tým, než začne fungovať EPPO, riešenie všetkých zistení vyplývajúcich z hodnotenia nie je možné zohľadniť v predloženom návrhu. Návrh teda zahŕňa iba obmedzený počet cielených zmien, ktoré sú založené na jednoznačných zisteniach uvedeného hodnotenia. Ide o podstatné zmeny potrebné z krátkodobého hľadiska na posilnenie rámca pre vyšetrovania úradu OLAF s cieľom zachovať silné postavenie a plnú funkčnosť úradu OLAF, ktorý svojimi administratívnymi vyšetrovaniami dopĺňa trestnoprávny prístup EPPO. Tieto zmeny však nemenia mandát ani právomoci úradu OLAF. Sú zamerané na oblasti, pri ktorých dnes chýba jasný výklad niektorých ustanovení v súčasnom nariadení, čo vytvára prekážky, ktoré brzdia účinnosť operácií úradu OLAF, najmä pokiaľ ide o kontroly a inšpekcie na mieste, uplatňovanie mandátu úradu OLAF vo vzťahu k príjmom rozpočtu EÚ, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov založených na DPH, a prístup k informáciám o bankových účtoch. Cieľom navrhovaných zmien je znížiť nejednoznačnosť ustanovení nariadenia č. 883/2013 pre dotknuté hospodárske subjekty, členské štáty a úrad OLAF, čím sa zvýši právna istota.

Ustanovenia o vykonávaní kontrol na mieste sa upravili iba do miery nevyhnutnej na zaistenie toho, aby úrad OLAF mohol používať svoje vyšetrovacie nástroje účinne vo všetkých členských štátoch. V prípadoch, ak budú členské štáty vyzvané, aby úradu OLAF poskytli potrebnú pomoc, budú ju aj naďalej poskytovať v súlade so svojimi vnútroštátnymi procesnými pravidlami. Zároveň sa zavádza nové ustanovenie o prístupe k informáciám o bankových účtoch, v zmysle ktorého by príslušné vnútroštátne orgány mali pomáhať úradu OLAF získavať takéto informácie rovnako v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

Zaujímavosti návrhu

Novelizačný bod 12 – článok 12b (Koordinačné činnosti) revidovaného nariadenia č. 883/2013

Týmto novým ustanovením sa podrobnejšie určujú koordinačné činnosti, ktoré môže úrad OLAF vykonávať. Cieľom je uľahčiť tieto činnosti a tým aj spoluprácu úradu OLAF s orgánmi členských štátov, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

V tejto súvislosti budú môcť zúčastnené orgány a úrad OLAF zhromažďovať, analyzovať a vymieňať si informácie (vrátane operačných) a zamestnanci úradu OLAF budú môcť sprevádzať príslušné orgány pri vykonávaní vyšetrovacích činností, a to na žiadosť týchto orgánov. Zároveň sa stanovuje, že na koordinačné činnosti sa uplatňuje tiež článok 6 (prístup k informáciám v databázach pred začatím vyšetrovania), článok 7 ods. 6 a 7 (ochranné administratívne opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ), článok 8 ods. 3 (povinnosť informovať úrad OLAF) a článok 10 (dôvernosť a ochrana údajov) nariadenia č. 883/2013. Úrad OLAF sa tiež môže zapojiť do spoločných vyšetrovacích tímov zriadených v súlade s uplatniteľným právom EÚ.

Tieto pravidlá sa majú uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie právomocí, ktoré vykonáva úrad OLAF a ktoré boli delegované na Komisiu konkrétnymi ustanoveniami, ktorými sa upravuje vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov EÚ a spolupráca medzi týmito orgánmi a Komisiou.1

Novelizačný bod 12 – článok 12c (Oznamovanie akejkoľvek trestnej činnosti EPPO, v súvislosti s ktorou by mohla vykonávať svoju právomoc) revidovaného nariadenia č. 883/2013

V súlade s článkom 24 nariadenia o EPPO sa stanovuje povinnosť úradu OLAF bez zbytočného odkladu oznamovať EPPO akúkoľvek činnosť, pri ktorej by mohla uplatniť svoju právomoc, vrátane minimálnych náležitostí tohto oznámenia.

Úrad OLAF bude zároveň oprávnený predbežne vyhodnotiť prichádzajúce informácie s cieľom zabezpečiť, aby informácie poskytované EPPO boli dostatočne podložené a obsahovali potrebné prvky. Článok 12c tiež odzrkadľuje ustanovenie nariadenia o EPPO (odôvodnenie 51), v zmysle ktorého inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ môžu požiadať úrad OLAF, aby v ich mene vykonal toto overenie.

Novelizačný bod 12 – článok 12f (Doplňujúce vyšetrovania) revidovaného nariadenia č. 883/2013

V článku 12f sa stanovuje, že v riadne odôvodnených prípadoch úrad OLAF môže začať administratívne vyšetrovanie na doplnenie vyšetrovania trestného činu vedeného EPPO alebo v ňom pokračovať s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení (napr. administratívne vymáhanie v prípade, že existuje riziko premlčania alebo sú predmetné sumy veľmi vysoké). Uvedené je v súlade s ustanovením článku 101 ods. 1 nariadenia o EPPO, podľa ktorého by sa mali využiť všetky dostupné prostriedky na ochranu finančných záujmov EÚ, ako aj s odôvodnením 103 nariadenia o EPPO, v zmysle ktorého by pravidlo o neduplicite nemalo zasahovať do právomoci úradu OLAF začať administratívne vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy a v úzkej spolupráci s EPPO.

Úrad OLAF bude zároveň povinný písomne informovať EPPO o svojom administratívnom vyšetrovaní, pričom EPPO bude mať možnosť namietať voči začatiu alebo pokračovaniu tohto vyšetrovania, alebo proti vykonávaniu určitých úkonov v rámci tohto vyšetrovania s cieľom chrániť účinnosť vyšetrovaní a trestných stíhaní vedených EPPO. Táto možnosť je v súlade s ustanovením článku 101 ods. 3 nariadenia o EPPO, keďže v takýchto prípadoch sa neexistencia námietky zo strany EPPO funkčne rovná žiadosti podanej podľa uvedeného ustanovenia.

Novelizačný bod 12 – článok 12g (Dohody o spolupráci a výmena informácií s EPPO) revidovaného nariadenia č. 883/2013

V článku 12g sa stanovuje možnosť uzavrieť s EPPO dohody o spolupráci, ktoré budú nevyhnutné na bližšie určenie konkrétnych spôsobov vzájomnej spolupráce a výmeny informácií medzi úradom OLAF a EPPO.

Ustanovenie odseku 2 tohto článku upravuje nepriamy prístup úradu OLAF k informáciám uchovávaným v systéme správy prípadov EPPO na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie, pričom ide o odzrkadlenie článku 101 ods. 5 nariadenia o EPPO.

Novelizačné body 13 a 14 – články 16 (Výmena názorov s inštitúciami) a 17 (Generálny riaditeľ) nariadenia č. 883/2013

V doterajších ustanoveniach článku 16 a článku 17 ods. 5 (informačná povinnosť vo vzťahu k Dozornému výboru úradu OLAF) a 8 (usmernenia k vyšetrovacím postupom pre zamestnancov úradu OLAF) sa navrhujú úpravy s cieľom zohľadniť zriadenie EPPO.

V ustanovení článku 17 ods. 3 upravujúcom nezávislosť generálneho riaditeľa úradu OLAF sa dopĺňajú koordinačné činnosti (článok 12b revidovaného nariadenia č. 883/2013), a teda sa stanovuje jeho nezávislosť pri vykonávaní jeho úloh aj v súvislosti so začatím a vykonávaním koordinačných činností a vypracovávaním správ z nich.

Oficiálna slovenská pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu

Slovenská republika plne podporuje ciele predloženého návrhu. S prihliadnutím na časový rámec daný potrebou prispôsobiť nariadenie č. 883/2013 vytvoreniu EPPO súhlasí s Komisiou, že v tejto fáze nie je realizovateľná rozsiahlejšia revízia nastavenia fungovania úradu OLAF a vedenia jeho vyšetrovaní v nadväznosti na výsledky hodnotenia uplatňovania nariadenia č. 883/2013.

Materiál je možné pripomienkovať do 24.8. 2018.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?