Maďarsko reformuje odpočet DPH pri lízingu osobných motorových vozidiel. Bude mať ďalšiu výnimku u Európskej komisie

Maďarsko požiadalo o povolenie odchýliť sa od ustanovení smernice 2006/112/ES, ktorými sa riadi právo na odpočet dane na vstupe v spojitosti s lízingom osobných motorových vozidiel. Žiadosť zaslalo listom, ktorý Európska komisia zaevidovala 6. februára 2018.

Zdaniteľné osoby v Maďarsku môžu v súčasnosti odpočítať DPH pri lízingu osobných motorových vozidiel, pokiaľ sa osobné motorové vozidlo používa na zdaniteľnú ekonomickú činnosť zdaniteľnej osoby. Zdaniteľné osoby teda musia byť schopné preukázať, v akom rozsahu využívajú svoje osobné motorové vozidlá na podnikateľské účely.

Maďarsko uvádza, že tento systém sa uplatňuje ťažko. Vedenie plánov prepravy predstavuje veľkú záťaž pre zdaniteľné osoby, ktoré takéto plány udržiavajú, a pre daňovú správu, ktorá ich kontroluje. Podľa Maďarska je často zložité určiť a zdokumentovať súkromné a profesionálne používanie, ak si zamestnanec necháva vozidlo po práci a vo voľných dňoch. Z inšpekcií vyplynulo, že plány prepravy vedené zdaniteľnými osobami sú často nesprávne a ťažko sa overujú.

Maďarsko preto požaduje, aby sa na základe článku 395 smernice o DPH zaviedlo opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článkov 168 a 168a smernice o DPH, ktorým by sa obmedzilo právo na odpočet pri lízingu osobných motorových vozidiel na určitý percentuálny podiel. Podniky zase budú oslobodené od povinnosti zúčtovávať daň z používania na súkromné účely. Pre všetky zúčastnené strany to prinesie zjednodušenie systému a zároveň sa tým predchádza daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v dôsledku nesprávneho vedenia záznamov.

Obmedzenie práva na odpočet by sa malo vzťahovať na DPH zaplatenú pri lízingu osobných motorových vozidiel, ktoré sa nepoužívajú výlučne na podnikateľské účely. Osobné motorové vozidlá, na ktoré sa opatrenie bude vzťahovať, budú motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu najviac 9 osôb s celkovou hmotnosťou vozidla nepresahujúcou 5 ton. Vozidlá konštruované na prepravu tovaru, vozidlá slúžiace na špeciálne účely (t. j. nákladné vozidlá so žeriavom, hasičské vozidlá, nákladné vozidlá s miešačkou), vozidlá konštruované na prepravu 10 alebo viac ako 10 osôb, traktory a prípojné vozidlá by boli z obmedzenia práva na odpočet DPH vylúčené a pristupovalo by sa k nim podľa obvyklých pravidiel.

Maďarsko uvádza, že podľa odhadov týkajúcich sa používania firemných motorových vozidiel na súkromné účely by priemerné používanie na súkromné účely malo dosahovať približne 40 – 60 %. Podľa Maďarska by sa preto obmedzenie odpočtu malo stanoviť na 50 %.

Zdaniteľným osobám, ktoré chcú získať výnimku z obmedzenia odpočtu na úrovni 50 % a odpočítať DPH úmerne ku skutočnému používaniu na podnikateľské účely, sa takáto možnosť poskytne za predpokladu, že disponujú podrobnými dôkazmi o používaní osobných motorových vozidiel na lízing na podnikateľské účely.

Odchýlka by sa mala uplatňovať od 1. januára 2019 a mala by byť časovo obmedzená do 31. decembra 2021, aby sa dalo posúdiť, či 50 % obmedzenie náležite odráža celkové rozdelenie medzi používaním na podnikateľské a na súkromné účely. Prípadnú žiadosť o predĺženie platnosti by mala sprevádzať správa zahŕňajúca preskúmanie uplatňovaného percentuálneho podielu, ktorá by sa mala zaslať Komisii spolu s danou žiadosťou do 31. marca 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?