Oblasti Pôsobenia

Regionálny rozvoj a verejná správa

V súčasnosti Slovensko nemá vlastnú regionálnu politiku. Regionálny rozvoj sa zabezpečuje sektorovými nástrojmi, hlavne z európskych fondov. Podstatné finančné nástroje sú v rukách štátu a on rozhoduje o podpore až na úroveň subjektu. To je neudržateľný spôsob, ktorý neprispieva k vyrovnávaniu disparít. Je nevyhnutné v regionálnej politike začať plnohodnotne uplatňovať princíp subsidiarity a tomu prispôsobiť štruktúru a organizáciu verejnej správy a inštitucionálnej infraštruktúry regionálneho rozvoja.

…čítajte viac v článkoch našich analytikov k regionálnemu rozvoju: https://www.irep.sk/category/clanky/regionalny-rozvoj/

Doprava a sieťové odvetvia

Predstavujú tepny rozvoja krajiny, zabezpečujú obslužnosť územia ako aj efektívnosť produkcie a kvalitu územného potenciálu pre rozvoj výroby, bývania, služieb a rekreácie. Príčinou zaostávania niektorých oblastí a regiónov je práve o zanedbaná a nedostatočná technická infraštruktúra. Prioritou je zabezpečenie rovnosti dopravnej dostupnosti a prístupu k technickej vybavenosti s orientáciou na nízkouhlíkové a obnoviteľné zdroje energie.

Kultúra a kreatívny priemysel

Kultúrna a kreatívna ekonomika je prirodzeným prostredím pre inovatívne myšlienky a rozvoj a zhodnocovanie kreatívneho potenciálu. Kultúrny a kreatívny priemysel sa v poslednom období stal veľkým fenoménom, ktorý predstavuje nezanedbateľného ťahúňa vyspelých ekonomík. Slovensko nechce v tomto smere nijako zaostávať. Je veľa možností, ako rozvinúť a podporiť kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností, či naštartovať podnikanie využitím kreatívneho a umeleckého ducha.

Vzdelávanie, veda a výskum

Od kvality vzdelávacieho procesu je závislá budúcnosť krajiny a jej prosperity. Súčasný stav je charakteristický nedostatočnou odbornou prípravou vo vzdelávacom procese pre potreby praxe a veľmi nízkym ohodnotením učiteľov a vedcov. To spôsobuje odliv mladých a vzdelaných ľudí do zahraničia. Vo vzdelávacom procese a v podpore vedy a výskumu a jeho aplikácie sú nevyhnutné zásadne štrukturálne i procesné zmeny.

Podnikanie a zamestnanosť

Podpora podnikania a vytvárania nových pracovných miest je najefektívnejšou cestou znižovania nezamestnanosti. Podpora vstupu zahraničných investorov by mala byť výnimkou viazanou priamo len na zaostávajúce regióny. V súvislosti s demografickým vývojom a štruktúrou nezamestnanosti je potrebné venovať pozornosť podpore hlavne medzitrhov práce a sociálnej a striebornej ekonomike. Omnoho väčší dôraz a podporu v hospodárskej politike je potrebné venovať prepojeniu vedy, vývoja a výroby.

Pôdohospodárstvo a výživa

Za posledné štvrťstoročie zaznamenal agrorezort a potravinová sebestačnosť Slovenska najmarkantnejší úpadok. Zneužívanie dotačnej politiky a takmer žiadna podpora malým a rodinným, ako aj začínajúcim farmárom zdeformovali hospodárenie na pôde a ohrozujú diverzitu a hodnoty kultúrnej krajiny. To je umocnené aj nadmernou ťažbou a vývozom drevnej suroviny. Neprimeraný dovoz základných potravín, nie vždy v najvyššej kvalite, ohrozuje zdravie obyvateľstva. Je najvyšší čas zásadne zmeniť našu agrárnu politiku.

Životné prostredie

V oblasti životného prostredia náš čaká viacero významných výziev. Okrem globálneho otepľovania a s ním súvisiacou potrebou zavádzania nízkouhlíkového hospodárstva, je to predovšetkým ochrana vodných zdrojov a znečisťovanie a likvidácia odpadov. K tomu je potrebné pripojiť aj nevyhnutné opatrenia v mestách a krajine na znižovanie dopadov klimatických zmien. V mestách narastajú problémy s hlukom a znečistením ovzdušia súvisiace so zvyšujúcou sa automobilizáciu a s prehrievaním.

Zdravotná a sociálna starostlivosť

Demografický vývoj na Slovensku je veľmi nepriaznivý, čo si bude vyžadovať zvýšenie nákladov na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Verejné výdavky nebudú dostatočné na ich krytie a to si vyžiada osobnú zainteresovanosť obyvateľstva na zdravotnom a sociálnom poistení. Prioritou by mala byť dostupnosť kvalitných sociálnych a zdravotných služieb a poskytovanie potrebnej starostlivosti doma, resp. čo najbližšie k domovu. Preto by sociálna starostlivosť mala prejsť kompletne pod miestnu samosprávu.

Súdnictvo a prokuratúra

Problematickou oblasťou našej krajiny je dodržiavanie princípov právneho štátu. Kľúčovú úlohu v tom zohráva polícia, prokuratúra a súdnictvo, ktoré majú najnižšiu dôveru verejnosti. Spravodlivosť a vymožiteľnosť práva je pre bežného občana len ťažko dostupná. Je to oblasť, ktorá si vyžaduje zásadnú očistu a znovuzískanie dôvery verejnosti.

Bezpečnosť

Ochrana životov, zdravia a majetku obyvateľov a hraníc krajiny sú jedným z hlavných dôvodov, prečo si občania zriaďujú štát. V súčasnosti je obrana krajiny a ochrana hraníc zabezpečovaná prostredníctvom spolupráce s nadnárodných inštitúciami. O našu bezpečnosť a zdravie sa stará polícia, hasiči, záchranný systém a tajné služby. Hlavne polícia a tajné služby sú slabinou ochrany, bezpečnosti a slobody jednotlivca a je nevyhnutné ich odpolitizovanie.

Finančná politika

V súčasnosti štát nadmerne kumuluje verejné zdroje vo svojej moci. Pre fiškálnu politiku je charakteristická veľmi silná centralizácia a patríme medzi štáty, ktoré na mestá, obce a regióny alokujú najmenší podiel verejných zdrojov. Štát a rezorty pritom financie rozdeľujú bez ohľadu na to, aby sa sledovali uplatnenie princípu synergie. Ani VÚC nemajú žiadne kompetencie, aby mohli koordinovať vstup národných sektorových zdrojov do územia. Nová fiškálna politika musí viac decentralizovať verejné prostriedky.

Zahraničná politika

Veľký diel zahraničnej politiky preberá na seba Európska únia. V zahraničnej politike by sa Slovensko malo predovšetkým orientovať na regionálnu spoluprácu v rámci krajín V4 a na cezhraničnú spoluprácu regiónov Slovenska. Neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky Slovenska by mala byť pomoc rozvojovým a chudobným krajinám v záujme zníženia hrozieb prílevu masívnej emigrácie.

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?