Podnety a návrhy k tvorbe integrovaných územných stratégií

Integrované územné stratégie a integrované územné investície, hoc boli možné aj v minulom programovom období, sú na Slovensku novinkou.

Pri aplikácie teritoriálnych stratégií je nevyhnutné aplikovanie princípu subsidiarity. Z tohto pohľadu je potrebné vytvoriť úrovne (funkčné územia) pre efektívnu realizáciu opatrení. Efektívnymi sa javia tri programovacie územné úrovne:

 • oblastná – plánovacie oblasti
 • regionálna – hospodárske (prirodzené) regióny
 • miestna – mesto a vidiek

Okrem územných celkov pre integrovaný rozvoj, ktoré sú charakteristické vzájomne porovnateľnými územnými jednotkami v jednotlivých úrovniach, sú dôležité aj tematické celky. Tematické celky sú špecifickými územnými jednotkami s originálnou vnútornou štruktúrou a vzťahmi. V podstate môžeme identifikovať dva základné typy tematických celkov:

 1. sídelné štruktúry
 2. prírodné útvary (národné parky)
 3. prihraničné regióny

Uplatnenie princípu subsidiarity – rozdelene pôsobnosti medzi jednotlivé úrovne

 1. úroveň – plánovacie (programovacie) oblasti:

plánovacie oblasti sú členené na rozvojové a zaostávajúce. Na Slovensku máme dve rozvojové a dve zaostávajúce oblasti. Každá z nich mala mať svoju vlastnú integrovanú územnú stratégiu zameranú hlavne na riešenie tém:

 • integrovaná ekologická doprava
 • lepšia, dostupná a kvalitnejšia vyššia (regionálna) vybavenosť VÚC
 • komplexný manažment vôd
 • ochrana prírody a krajiny

 

 1. úroveň – hospodárske (prirodzené) regióny

Na ´území Slovenska môžeme identifikovať 22 hospodárskych – prirodzených regiónov. V rámci týchto regiónov je možné efektívne riešiť:

 • vyrovnaná ponuka a dopyt na regionálnom trhu práce
 • posilnenie rastu a konkurencie malých a stredných podnikov
 • efektívna a dostupná verejná správa
 • rozvoj cestovného ruchu
 • marketing regionálnych produktov
 1. úroveň – mesto a vidiek (LAU1)

Pre zlepšenie kvality života občanov je toto najrozhodujúcejšia úroveň. Na tejto úrovni je predovšetkým potrebné rovnaké štandardy základných verejných služieb podľa výhľadovej demografickej štruktúry obyvateľstva. Problémom je, že súčasné okresy nie sú medzi sebou porovnateľné a je potrebné vytvoriť partnerstvá medzi mestom a jeho spádovým územím na základe dostupnosti pracovných príležitostí a služieb. Preto v je potrebné vytvoriť vzájomne porovnateľné jednotky medzi mestom a vidiekom (p. príklad na juhu stredného Slovenska) a sústrediť sa hlavne na tieto témy:

 • digitalizácia verejných služieb
 • kvalita, dostupnosť a kompletnosť základných verejných služieb
 • podpora bývania mladých rodín
 • zlepšenie spolupráce mesta s vidiekom
 • zriadenie strategických plánovacích jednotiek a podpora vzniku kvalifikovaných pracovných príležitostí na báze miestnych zdrojov
 • ekologická dopravná obsluha územia
 • adaptácia sídel a krajiny na zmenu klímy
 • decentralizácia energetiky s využitím OZE
 • obehové hospodárstvo
 • obnova pamiatok

Zameranie stratégie ťažísk osídlenia:

 • spolupráca akademického sektora a podnikov
 • infraštruktúra pre výskum a vývoj
 • ľudské zdroje vo výskume
 • inteligentné mestá a obce
 • dopravná mobilita a obsluha
 • adaptácia na zmenu klímy
 • integrovaný rozvoj mestských častí (mestské MAS)

 Spôsob riadenia a manažmentu tvorby integrovaných územných stratégií

Na každej úrovni sa zriadia verejno-súkromné partnerstvá na základe vybraných tém pre riešenie integrovanej územnej stratégie. Koordinačnou a iniciačnou štruktúrou pre miestnu úroveň  a hospodárske regióny sú odbory regionálneho rozvoja na VÚC a podpornou štruktúrou sú miestne regionálne rozvojové agentúry, prípadne centrá podpory regionálneho rozvoja. Udržateľný mestský rozvoj by si mali manažovať v partnerstve dotknutých aktérov samotné mestá  a ich odborné útvary. Technickú asistenciu im môžu tvoriť strategicko-plánovacie jednotky na VÚC.

Štruktúra partnerstiev – spolutvorcov stratégií

 

Orientačný návrh kľúčových partnerov na jednotlivých úrovniach

 1. mesto a vidiek:
 • zástupcovia miest a obcí (mikroregiónov)
 • zástupcovia miestnych akčných skupín (MAS)
 • zástupcovia podnikov a podnikateľov
 • zástupcovia poľnohospodárov – SPPK
 • zástupcovia drobných farmárov
 • zástupca dopravného prepravcu
 • zástupcovia sieťových odvetví
 • odborníci MsÚ pre jednotlivé oblasti
 • zástupca regionálnej rozvojovej agentúry
 • zástupca centra podpory regionálneho rozvoja (len v NRO)
 • zástupcovia mimovládnych neziskových organizácii

Organizátorom – iniciátorom partnerstva a jeho tútorom je odborný útvar VÚC. Výkonnou spracovateľskou a administratívnou zložkou je mesto v spolupráci s centrom podpory regionálneho rozvoja v NRO, resp. RRA.

 

 1. hospodársky (prirodzený) región
 • okresné úrady práce sociálnych vecí a rodiny
 • zástupcovia regionálnych združení miest a obcí
 • zástupcovia miestnych verejno-súkromných partnerstiev (MAS)
 • zástupcovia zamestnávateľov a podnikov – združenia, SOPK
 • zástupcovia zamestnancov (odborov) – združenia
 • zástupcovia živnostníkov – cechov
 • zástupcovia stredných škôl
 • zástupcovia regionálnych rozvojových agentúr (RRA)
 • zástupcovia oblastných organizácii cestovného ruchu
 • zástupcovia mimovládnych neziskových organizácii

Organizátorom – iniciátorom partnerstva a jeho tútorom je odborný útvar VÚC.

Výkonnou spracovateľskou a administratívnou zložkou partnerstva je RRA , resp. IRA

 1. plánovacia oblasť – región
 • zástupcovia krajských verejných inštitúcii
 • zástupcovia odborov dopravy, zdravotníctva, školstva, kultúry a sociálnych veci VÚC
 • zástupcovia dopravných prepravcov
 • zástupca správy povodia,
 • zástupcovia štátnej ochrany prírody
 • zástupcovia mimovládnych neziskových organizácii

Organizátorom partnerstva je VÚC a spracovanie IUS manažuje útvar regionálneho rozvoja

 1. ťažisko osídlenia
 • akademická obec, vysoké školy
 • výskumné ústavy,
 • kľúčové podniky, SOPK
 • zástupca prepravnej spoločnosti
 • zástupcovia odborných útvarov miest
 • zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií

Organizátorom partnerstva je krajské mesto a samo aj manažuje spracovanie IUS

Celý článok aj infografikou a obrázkami nájdete tu: podnety_IUS: Plná verzia

(Peter Rusnák je analytikom Inštitútu regionálneho rozvoja)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?