Koncepcia refundácie DPH v cestovnom ruchu namiesto kúpeľných poukazov

K vypracovaniu tejto koncepcie nás inšpirovala diskusia okolo „ rekreačných poukážok“. Nie sú výmyslom SNS, fungujú aj v Maďarsku pod názvom Széchenyiho poukážky, trocha inak – teda ako projekt daňového zvýhodnenia v cestovnom ruchu s monopolným emitentom.

Projekt maďarských kúpeľných poukazov však napokon narazil na  Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. februára 2016 – Európska komisia/Maďarsko (vec C-179/14) pre „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2006/123/ES – Články 14 až 16 – Článok 49 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa – Článok 56 ZFEÚ – Slobodné poskytovanie služieb – Podmienky vydávania daňovo zvýhodnených poukážok, ktoré poskytujú zamestnávatelia svojim zamestnancom a ktoré možno použiť na účely ubytovania, rekreácie a/alebo stravovania – Obmedzenia – Monopol“. Ako sa píše v záhlaví rozsudku. 

„Poukážky“ by nepochybne prospeli k zvýšeniu tržieb zariadení cestovného ruchu, ale ich zásadnou chybou je, že peniaze od zamestnávateľov vymáhajú donútením v zákone a zároveň je veľké predvídateľné riziko, tak ako v prípade Maďarska, že nakoniec budú modifikované, či zrušené Súdnym dvorom EÚ.

Aj na základe uvedeného sa ukazuje, že vôbec neriešia systémové problémy slovenského cestovného ruchu, naopak alibisticky „kúpeľné poukazy“ Andreja Danka problém podfinancovania cestovného ruchu hádžu na krk iným možno v rozpore s právom EÚ.

Symptómy agónie cestovného ruchu aj po prijatí navrhovaného zákona ostanú:

– neustále zmeny koncepcie,
– nedostatok prostriedkov na rozvoj turistickej infraštruktúry, na vznik regionálnej ponuky, na marketing, vytváranie noviniek.

Modelový príklad Rakúska.

V roku 2010 Spolkové ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže Rakúskej republiky predstavilo novú stratégiu cestovného ruchu.

Stratégia sa prioritne zameriava na päť kľúčových oblastí, ako marketing, inovácie, dotácie, infraštruktúra a podnikateľské prostredie. Ministerstvo úzko spolupracuje s Rakúskou bankou pre rozvoj cestovného ruchu (ÖHT- Österreichische Hotel und Tourismusbank).

Náš návrh vytvára nový systém refundácie DPH a do jej prerozdeľovacej funkcie vkladá výrazný samosprávny prvok – je to  šanca ako rýchlym opatrením posilniť organizácie cestovného ruchu na Slovensku ktoré by mali byť hlavným organizátorom rozvoja cestovného ruchu a zlepšiť financovanie marketingových aktivít a tvorbu inovácií.

Systémová podpora ktorú navrhujeme spočíva v tom, že daň z pridanej hodnoty vybraná v podnikoch cestovného ruchu by sa vracala späť do cestovného ruchu.

Programové systémove opatrenie

Prijímatelia vratiek DPH by boli miestne príslušné oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) vedené v Registri organizácií cestovného ruchu a podniky, ktoré DPH zaplatili – oboje po 50%.

Podmienkou vracania časti DPH podnikom by bolo prihlásenie sa do OOCR. Tak ako u hostí zo zahraničia, by bola ohraničená suma, od ktorej by podnik/daňový úrad vracal hosťom zaplatenú DPH. O aké objemy by šlo:

1. Celkom vybraná DPH za rok 2017 je na úrovni 5,8 mld. Euro.

2. Priamy podiel CR na HDP Slovenska je na úrovni 2%, teda, teda vrátením DPH do CR by štát nedostal cca 116 mil.€. z toho cca 60 mil. by šlo OOCR na podporu CR, cca 60 mil. by bolo vrátené hosťom zo Slovenska. Tých bolo v r. 2017 v domácom CR cca 3,2 mil, takže každý by dostal späť cca 20€, vrátenie ohraničené spodnou hranicou platby napr. 100 €,

3. Podmienkou pre OOCR by bolo, aby tieto peniaze boli investované do rozvoja infraštruktúry, napr. úpravy turistických chodníkov, prírodných kúpalísk, drobných stavieb – rozhľadne, turistické chaty, výhľadové miesta, prístavištia, cyklotrasy… ale prípravy regionálnych produktov a samozrejme: MARKTETING regiónov.

4. Druhá časť podpory DPH z príjmov zo vstupného do kultúrnych, historických prírodných pamiatok by bola vracaná platiteľom DPH v plnej výške, s podmienkou reinvestovania a marketingu. Výhody Nie sú to vysoké čísla, ale majú jednu prednosť: každá z oblastných organizácií, ktorých je cca 35 by mohla počítať s príjmami cca 1 mil.€ ročne. Poznám Rezort Piešťany – ten má približne 150 tis € rozpočet, takže by mal minimálne 5x viac ako doteraz.

5. Využitie nových digitálnych platforiem na redistribúciu DPH (refundet online), preventívny prínos v boji s daňovými únikmi, transparentný informačný systém

Benefity 

Všetky významnejšie podniky CR by boli integrované do spolupracujúcej siete, vzrástol by aj príjem z členského.

Firmy by sa naučili spolupracovať, regióny by neboli tak závislé na zmenách štátnych koncepcií. Peniaze vyprodukované v mieste by zostávali v mieste – to je ďalší dôvod na miestnu spoluprácu a rozhodovanie.

Napokon: aj občania Slovenska by vedeli, že tým, že trávia svoj voľný čas na Slovensku prispievajú k rozvoju Slovenska.

Preto vyzývame poslancov koaličný strán, aby odmietli koncepciu „kúpeľných poukazov“ a pristúpili k skutočnej diskusii o systémových operatívnych opatreniach v cestovnom ruchu. Náš návrh je ponukou na takúto diskusiu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?