Témy k reforme verejnej správy

Radikálna komplexná reforma VS – prostriedok k efektivite, profesionalite, vyššej  kvalite, transparentnosti  a odbúrania korupcie a vplyvu oligarchie vo verejnej správe.

Poznámka 1:

 • týka sa takmer celého programu – je dosť centralistický a málo teritoriálny

Poznámka 2:

 • chýba bližšie špecifikovanie čo je to komplexná a radikálna reforma VS a čo prinesie v riadení a správe územia

Poznámka 3:

 • absentuje zmienka o nevyhnutnej potrebe zmeny územnosprávneho členenia

 

Podnety na doplnenie tém do priorít Programu PS v oblasti radikálnej reformy VS:

 • sme členmi EÚ a preto treba územné štruktúry verejnej správy zosúladiť so štatistickými jednotkami NUTS, tak aby v každej úrovni bol legitímny orgán verejnej správy, zaň zodpovedný,
 • treba dokončiť decentralizáciu moci a fiškálnu decentralizáciu tak, aby priniesla zúženie vlády a dokompletovanie kompetencií regionálnej samosprávy, aby mohla byť funkčnou inštitúciou všestranného rozvoja regiónu,
 • verejná správa by mala mať súvislosť s funkčnými územiami, za každé funkčné územie musí existovať zodpovedný orgán/inštitúcia VS,
 • je nevyhnutné vytvoriť rovnocenné typy územnej štátnej správy a zásadne redukovať ich počet a vrátiť sa k dvojúrovňovej správe,
 • zjednotiť územné obvody všetkých sektorových inštitúcií/orgánov VS
 • legislatívne zakotviť spoluprácu územných orgánov verejnej správy a jasne definovať úlohy štátnej správy a samosprávy, oblasti vzájomnej spolupráce, kompetencií, koordinácie a zodpovednosti,
 • treba výrazne posilniť princíp teritoriálnej správy veci verejných pred sektorovým – hlavne na miestnej a regionálnej úrovni,
 • dobre spravované územie má zásadný vplyv aj na riešenie disparít (spolu teritoriálnymi nástrojmi)

S verejnou správou a s riadením a správou územia úzko súvisí aj regionálna politika, tj politika vyrovnávania disparít. Ak budú existovať kompetentné orgány VS vo všetkých funkčných územiach, bude možné pre všetky tieto funkčné celky vytvoriť špecifické – teritoriálne nástroje. Slovensko je tak diverzifikované, že centrálne sektorové politiky sú už neúčinné a je nevyhnutné prejsť na teritoriálne – integrované nástroje podpory, podľa potrieb jednotlivých funkčných území vypracovaných zdola.

Zásadnými úlohami v oblasti vyrovnávania regionálnych rozdielov by teda malo byť:

 • prechod od centrálnych sektorových nástrojov podpory k teritoriálnym nástrojom,
 • vytvorenie subsidiárneho systému podpory – štát podporuje regióny a regióny podporujú obce,
 • zavedenie systému zmlúv o podpore rozvoja namiesto dotácií

Treba začať s debatou o radikálnej reforme verejnej správy, hneď po voľbách VÚC…

Doteraz boli verejne prezentované tri cesty:

 1. zrušiť kraje a kompetencie vrátiť na štát a presunúť na obce
 2. znížiť počet krajov na 3 + 1
 3. vytvoriť 16 žúp, tak aby starostovia obcí boli zároveň poslancami župy

Dozrel určite čas, aby sa uskutočnila zásadná reforma územnosprávneho členenia a každá z doteraz prezentovaných a navrhovaných ciest má svoje racio i slabé stránky, svojich zástancov i svojich odporcov, ale súvisí aj s určitými podmienkami, či rizikami. Preto by sa debata mala viesť predovšetkým v odbornej a nie politickej úrovni a nemala by vychádzať z nejakých modelov, ale z potrieb kvalitnej správy územia.

Len stručný pohľad na jednotlivé alternatívy hneď vyvolá určité nevyhnutné otázky:

 1. zrušenie krajov a prenesenie kompetencií na obce nie je možné realizovať bez municipalizácie (najvhodnejšie veľkej municipalizácie) a problémom je nevyhnutná jednak potrebná zmena ústavy a aj rozpor s pravidlami EÚ o regionálnej politike a subsidiárnym princípom správy územia. Tento model nahráva centralistickému a direktívnemu prístupu k správe vecí verejných.
 2. znížiť počet krajov na 3 + Bratislava ako hlavné mesto má svoje opodstatnené racio hlavne z pohľadu zníženia administrácie a byrokracie, ale aj z pohľadu nevyhnutnej potrieb mať zodpovedný orgán verejnej moci v štatistickej úrovni NUTS II, z dôvodu merania a vyrovnávania regionálnych disparít. Problémom však je, že naše oblasti NUTS II sú vytvorené na základe zle vymedzených VÚC a preto by bolo nevyhnutné zásadne zmeniť regióny NUTS II a možno vytvoriť- z hľadiska priestorovej spravodlivosti, nie 3 kraje + 1, ale 4 NUTS II + Bratislava.
 3. vytvorenie 16 žúp uprednostňuje uchovanie historických regiónov, čo je v obyvateľoch silno zakorenené a vedia sa s takým územím identifikovať. Problémom je, že takéto územia sú príliš malé na realizáciu regionálnej politiky a je ich príliš veľa, čím stúpajú náklady na administráciu. To sa zástancovia tejto cesty snažia eliminovať tým, že by poslancov regionálnej samosprávy tvorili starostovia obcí. To by však asi narazilo na veľmi ťažko realizovateľnú uznášania schopnosť zastupiteľstva, prípadne na nespravodlivé rozhodovanie a namiesto rozvoja územia by to mohlo viesť k jeho stagnácii a úpadku. Okrem toho priamo 16 žúp nie je v súlade s historickým členením a nevytvára tiež rovnocennú spravodlivú územnú štruktúru. Ich počet by bolo potrebné pravdepodobne navýšiť, aby boli približne rovnocenné. Otvorená však ostane otázka čo teda s municipalizáciu, ak starostovia obcí budú poslancami regiónu?

Keď si urobíme prienik týchto troch alternatív dostaneme 3 kľúčové zásady reformy verejnej správy:

 • je nevyhnutné zachovanie ucelených historických regiónov,
 • je nevyhnutná municipalizácia, ale nie na princípe zlučovania obcí,
 • je potrebné zriadiť regionálne samosprávy na úrovni NUTS II, ale treba zmeniť ich hranice, najlepšie podľa historických regiónov.

Hlavným princípom reformy však musí byť vytvorenie subsidiárneho systému správy veci verejných – vytvorenie funkčných územnosprávnych celkov podľa zásady – riešiť problémy v tej úrovni, kde vznikajú. Z toho vyplýva i ďalšia zásada reformy – prechod od sektorovej  politiky na teritoriálnu politiku a integrovaný rozvoj. A nemenej dôležitou zásadou reformy je aj potreba zabezpečenia kvality a nestrannosti odborníkov  pri celkovom znížení nákladov na verejnú správu.

V BB  6.1.2020, spracoval Peter Rusnák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Počkajte prosím...

Odoberať IREP

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch Inštitútu pre regionálnu politiku?